You are here: Home » Organization & Management » Sundarijal Sector

Sundarijal Sector

Shivapuri Nagarjun National Park

Sundarijal Sector Office,Sundarijal Kathmandu

Contact No: 977-1-4370355 / 9841031087 (Gyanendra Parajuli)

Email: info@snnp.gov.np

web: http://www.snnp.gov.np

कर्मचारी विवरण (सुन्दरीजल)

क्र.स.

नाम

सम्पर्क न.

कैफियत

1

ख. ज्ञानेन्द्र पराजुली

9841031087

 

4

गे. गोपाल ओली

9849995050

 

5

गे. दुर्गा नेपाली

9843357235

 

6

शि. दिनेश उपाध्याय

9849406558

 

7

शि. प्रिथिमान लामा

9860271532

 

8

का.स. सुरेन्द्र लामा

9860143272