National Park Entry Fees

Particulars Rate(NRs.) Remarks
Nepali citizen 100 Per day/per person/per entry
SAARC citizen 600 Per day/per person/per entry
Other Foreigners 1000 Per day/per person/per entry
Motorbike 150 per day/per vehicle/per entry
Minibus/Bus/Truck 500 per day/per vehicle/per entry
Car/Jeep/Taxi/Van 400 per day/per vehicle/per entry
Mountain Bike 20 Per day/Per bike/per entry (For Nepali)
Mountain Bike 50 Per day/Per bike/per entry (For SAARC)
Mountain Bike 150 Per day/Per bike/per entry (For Foreigners)
Rock Climbing 250 Per Event (for Nepali)
Rock Climbing 500 Per Event (for SAARC)
Rock Climbing 1000 Per Event (for Foreigners)
Rock Climbing 2000 Per event (निकुन्ज बाहिरका सुरक्षा निकाय र सरकारी संग सस्था)
Particulars Rate(NRs.)
साइकल दौड कार्यक्रम (प्रवेश शुल्क बाहेक) 5000
अल्ट्रा दौड कार्यक्रम (प्रवेश शुल्क बाहेक) 5000

सुबिधाप्राप्त बाटोको लागि

Particulars Rate(NRs.)
सार्बजनिक यातायात मिनी बस माइक्रो बस, ट्याक्सी 30
ट्रक, मिनी ट्रक, ट्याक्टर, लरी 50
डोजर, रोलर, क्रेन आदि 100
TOP